ข่าวกิจกรรม

  ประชาสัมพันธ์ สนามกีฬาตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ประชาชนร่วมใช้ในการออกกำลังกาย ทั้งนี้ให้ยึดปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

      โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในระหว่างเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ด้วยการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี

       โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ สนามกีฬาตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ทำให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ตามเกณฑ์พัฒนาการในแต่ละช่วงวัยได้อย่างเหมาสม สร้างการมีส่วนร่วมของเด็กปฐมวัย ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวของได้ทราบถึงความสำคัญของสุขภาพอนามัย และรู้จักการดูแลสุขภาพร่างกายได้ด้วยตนเอง

       โครงการการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อยมความสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความสามัคคีและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง เป็นการพัฒนาศักยภาพด้านร่างกายและจิตใจพนักงาน ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมโครงการฯ ณ สนามกีฬาตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประชาสัมพันธ์การลดพลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก

  วันที่ 28 เมษายน 2565 นายประมวล พิมพ์หล่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก เพื่อประโยชน์ของประชาชน

  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นายประมวล พิมพ์หล่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อนุญาตให้นายอภัย พุทธรักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและกรบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตรเจ้าหน้าที่ระดับกลาง (Intermediate Officer Course) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ

   วันที่ 8 - 9 มีนาคม 2565 นายประมวล พิมพ์หล่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก มอบหมายให้นางเสาวลักษณ์ การกล้า ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขี้เหล็ก-คำเจริญ และนางจริยา ผิวพรรณ์ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสว่าง-หนองเสือ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิทยากร ครู ข เรื่องการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้าของเด็กปฐมวัย (Executive Functions the Brain : EF และ Triple - P Plus ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาภาวะโลหิตจางและพัฒนาการสงสัยล่าช้า/ล่าช้า ในเด็กปฐมวัย ณ ห้องประชุมอาคาร 40 ปี สหกรณ์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาบุคลากร

       เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก โดย นายประมวล พิมพ์หล่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วย งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก จัดทำโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำงบประมาณ 2565 เพื่อออกให้บริการรับยื่นแบบชำระภาษีท้องถิ่นนองสถานที่ ในพื้นที่ ม.1 และ ม.11 ณ วัดบ้านหนองแต้ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

       เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก โดย นายประมวล พิมพ์หล่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก พร้อมด้วย นายสุนัย สายแวว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้รับความเดือดร้อนน้ำบ้านเนื่องจากฝนตกหนัก พื้นที่หมู่ 6 บ้านทุ่งคำไผ่ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

       เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก โดย นายประมวล พิมพ์หล่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก พร้อมด้วย นางอังคณา โสมเกษตรินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก นางรัศมี สุทธิธรรม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก และ จ.ส.อ.หญิง จันทร์ธิมา ศรีพิทักษ์ หัวหน้าสำนักปลัด ลงพื้นที่ นำถุงยังชีพมอบให้แก่บุคคลกลุ่มเสี่ยงและสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID -19 จังหวัดอุบลราชธานี ที่กักตัวในเขตพื้นที่ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Map

ร้องเรียนร้องทุกข์

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ