Hot News :

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก เรื่องกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก

วันศุกร์, 15 ตุลาคม 2564 00:00
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เรื่องกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ