Hot News :
หัวหน้าส่วนราชการ

นายศักย์วิวัศ สิงห์เผ่น

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางพรจิตย์ แสงสุวรรณดี

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

จ่าสิบเอกหญิง จันทร์ธิมา

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวสุวลักษณ์ แสนจันทะ

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายบุญถม สนร้อย

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาววรรณภา รักษาแก้ว

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวฉัตรสุดา ทองเหลือง

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ