Hot News :
สำนักงานปลัด

จ่าสิบเอกหญิง จันทร์ธิมา

หัวหน้าสำนักปลัด

 


 

นางยุพา บุญมาศรี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายไพบูลย์ พลกุล

นิติกรชำนาญการ

นางออมชญา ยืดยาว

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวสุทัตตา โพธิ์กลิ่น

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นายอนุศิษฏ์ บุตรทองทิม

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายกัลย์ คำภักดี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 


 

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายภูมินทร์ สีลาชาติ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายสุขชัย จอมหงษ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางอรทัย โอทาตะวงศ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวศิริพร เจือจันทร์

คนงานทั่วไป

นายอาวุธ เหลือผล

คนงานทั่วไป

นางสาวลักษณาวดี มณีภาค

คนงานทั่วไป

นายสมคิด ก่อบุญ

พนักงานขับรถยนต์

นายสาคร พิมพ์หล่อ

พนักงานขับรถยนต์

นายอาทิตย์ พาพะหม

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ)

นายนัฐพงษ์ หอมหวล

พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกขยะ)

นายวุฒิชัย แก้วพรม

คนงานเกษตร

นายศิริศักดิ์ สายบุญ

คนสวน

นายณรงค์ศักดิ์ แก้วสิงห์

นักการ

นายอนันต์ พิมพ์หล่อ

ยาม

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ