สำนักปลัด

จ่าสิบเอกหญิง จันทร์ธิมา ศรีพิทักษ์

หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 089-8445797

พนักงานส่วนตำบล

นายไพบูลย์ พลกุล

นิติกรชำนาญการ

นางยุพา บุญมาศรี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางออมชญา ยืดยาว

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวสุดารัตน์ สายแวว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายกัลย์ คำภักดี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายอนุศิษฏ์ บุตรทองทิม

เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางสาวสุทัตตา โพธิ์กลิ่น

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางสาวณัฐวิริณ ช้างนิ่ม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายภูมินทร์ สีลาชาติ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายสุขชัย จอมหงษ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางอรทัย โอทาตะวงศ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอาวุธ เหลือผล

คนงานทั่วไป

นางสาวลักษณาวดี มณีภาค

คนงานทั่วไป

นายสาคร พิมพ์หล่อ

พนักงานขับรถยนต์

นายอาทิตย์ พาพะหม

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ)

นายนัฐพงษ์ หอมหวล

พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกขยะ)

นายวุฒิชัย แก้วพรม

คนงานเกษตร

นายณรงค์ศักดิ์ แก้วสิงห์

นักการ

นายจรูญศักดิ์ อยู่สุข

ยาม

Map

ร้องเรียนร้องทุกข์

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ