องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กได้จัดทำรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน