องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ได้จัดทำ แผนการดำเนินงานประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อำภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน