องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ได้จัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน