Hot News :

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2563

วันศุกร์, 25 ธันวาคม 2563 12:00

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ