วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นายประมวล พิมพ์หล่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อนุญาตให้นายอภัย พุทธรักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและกรบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตรเจ้าหน้าที่ระดับกลาง (Intermediate Officer Course) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ