เอกสารประกาศภาษาไทย
เอกสารประกาศภาษาอังกฤษ
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2564
 • แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2565
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • รายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
 • รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
   
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

                    
         ข่าวสาร อบต.ขี้เหล็ก

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ...

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน       ภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ ภาษีที่จ...

ประชาสัมพันธ์การโอนจ่ายเบ...

ประชาสัมพันธ์การโอนจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนมิถุนายน 2565
ประชาสัมพันธ์การโฮนจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้สูงอาย...ร่วมกิจกรรม ตาม MOU บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดแ...

ร่วมกิจกรรม ตาม MOU บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน กิจกรรมโครงการถนน...
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น.  นายประมวล พิมพ์หล่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็...

โครงการถนนสายวัฒนธรรม นำสู่ทาน ศีลและการสงเคราะห...

โครงการถนนสายวัฒนธรรม นำสู่ทาน ศีลและการสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น.   นายประมวล พิมพ์หล่อ นายกองค์การบริหารส่วน...
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 20 จาก 23 ผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 5 จาก 34 ผลลัพธ์
#หนังสือราชการ สถ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
1แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกรกฎาคม 2565
[เอกสารแนบ]
สน.คท.มท 0808.2/ว245911/08/256515/08/2565
2หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3] [เอกสารแนบ 4] [เอกสาร word]
กค.มท 0803.3/ว249015/08/256515/08/2565
3สำรวจความต้องการเภสัชกรเพื่อไปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สน.บถ.มท 0809.3/ว246411/08/256515/08/2565
4โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตร (นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงอำเภอนำร่อง ระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ)
กพส.มท 0810.6/ว246511/08/256515/08/2565
5ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.)
[เอกสารแนบ]
กสว.มท 0820.2/ว247211/08/256515/08/2565

ผลิตภัณฑ์ในตำบล

สถานที่สำคัญ

หนังสือ/วารสาร/เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์

คลังความรู้
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

สำนักปลัด
  ไม่พบผลลัพธ์
กองคลัง
  ไม่พบผลลัพธ์
กองช่าง
  ไม่พบผลลัพธ์
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  ไม่พบผลลัพธ์
กองสวัสดิการสังคม
  ไม่พบผลลัพธ์

ปฏิทินงาน

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP