องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กได้จัดทำประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน