ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง/ต่อเติมอาคารสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก