สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดให้บริการงานประชาสัมพันธ์องค์การรบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก พ.ศ.2564